Innováció
2021.05.10.

Munkahelyi képzések megvalósítása a VALENT AUTÓ Kft.-nél

A VALENT AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság 10 701 046 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez „Munkahelyi képzések támogatása mikor-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című Felhívásra benyújtott „Munkahelyi képzések megvalósítása a VALENT AUTÓ Kft.-nél” című, GINOP-6.1.6-17-2018-01179 számú támogatási kérelem keretében. Kedvezményezett neve, címe: VALENT AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 54. Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a VALENT AUTÓ Kft.-nél A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01179Szerződött támogatás összege: 10 701 046 FtA támogatás mértéke:              100 % A projekt tartalma: A projekt megvalósításának fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek javítása révén növekedjen a vállalkozás versenyképessége, a dolgozók rugalmassága és a munkavállalókat ösztönözze a tudásuk folyamatos fejlesztésére. A saját forrásainkat kiegészítve minden munkavállalónk képzésbe történő bekapcsolódását biztosítjuk, a képzést saját vállalkozásunkba történő befektetésnek tekintjük. A munkavállalókat ösztönözzük a tudásuk folyamatos fejlesztésére. Megvalósuló képzéseink:Irodai informatikai alkalmazások 130 órában, távoktatással képzés: Képzés óraszáma: 130 óra (melyből kontaktórák száma: 25) Résztvevők száma: 14 fő. Képzés időpontja: 2020.01.15.-2021.03.12.LEAN alapok tréning: Képzés óraszáma: 24 óra. Résztvevők száma: 1 fő. Képzés időpontja: 2020.07.14.-2020.07.16.IPAR 4.0 megoldások, vállalatirányítási rendszerek alkalmazásához távoktatással képzés: Képzés óraszáma: 30 óra (melyből kontaktórák száma: 5). Résztvevők száma: 15 fő. Képzés időpontja: 2020.02.12.- 2021.03.12.A projekt eredményeként az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek javítása révén növekedett a VALENT AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság versenyképessége.A projekt tervezett befejezési dátuma:         2021.03.31.
Bővebben
Aktuális autószalon-információk
2020.09.27.

A Valent Autó Kft.külső adatkezelési tájékoztatója

A Valent Autó Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 54., cégjegyzékszám: 15-09-063452, adószám: 11258283-2-15, telefonszám: 42/420-716, e-mail: ertekesites@valentauto.hu, önállóan képviseli: Valent Jánosné ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogyközös adatkezelést végez az alábbi adatkezelővel, és célból:Porsche Hungária Kft. (gépjármű importőr, 1139 Budapest, Fáy u. 27., adatvedelem@porsche.hu) ésSEAT, S.A. (gyár, cím: Autovía A-2, Km. 585, Martorell (Barcelona), Spanyolország, e-mail cím: dataprotection@seat.es)ŠKODA AUTO a.s (gépjármű gyártó, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, Csehország, e-mail cím: dpo@skoda-auto.cz, http://www.skoda-auto.com/data-privacy)Volkswagen AG (gépjármű gyártó, Berliner Ring 2. 38440 Wolfsburg, Németország, e-mail cím: info-datenschutz@volkswagen.de)adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán (az alábbi célokból):Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés soránközös adatkezelés célja és indoka:érintett megrendelésének teljesítése,egyeztetés a gépjármű gyártójával,későbbi igényérvényesítés,Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés soránközös adatkezelés célja és indoka:érintett megrendelésének teljesítése,egyeztetés a gépjármű gyártójával,későbbi igényérvényesítés,Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés soránközös adatkezelés célja és indoka:a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,későbbi igényérvényesítés.Online gépjármű foglalás céljából,Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés soránközös adatkezelés célja és indoka:jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítéseaz érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az ertekesites@valentauto.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésérearról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbea személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásárólarról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén/telephelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat. Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartásÉrintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kapForrás: érintettekAdatkörCélJogalapTárolási időnév*e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*kérdés tartalmatájékoztatás adatköreiAzonosítás, megszólításAzonosítás, kapcsolattartásAzonosítás, kapcsolattartásválaszadás, tájékoztatásválaszadás, tájékoztatásÖnkéntes hozzájárulás, ha egy kérdést, kérést közöl az Adatkezelő felécél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemigmegállapodáson alapul, ha az Adatkezelő részéről az érintett felé tett teljesítésről/lehetetlenülésről szóló egyszeri tájékoztatást adPolgári jogi elévülési időbenjogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen kapcsolatfelvételi, tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír akár az Adatkezelő, akár az érintett számárajogszabályban meghatározott határidőbenjogos érdeken alapul, ha az Adatkezelő adataiban történt változásról egyszeri tájékoztatást nyújtjogos érdek megszűnéséigadott válasz, üzenet tartalma, kiküldés időpontjaválaszadás, tájékoztatásjogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válaszadásban, tájékoztatás adásában (és annak bizonyíthatóságában) ölt testet.cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, jogos érdek megszűnéséigÉrintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldásaÉrintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az AdatkezelővelForrás: érintettekAdatkörCélJogalapTárolási időnév*e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*kérdés, kérés tartalmatájékoztatás adatköreiAzonosítás, megszólításAzonosítás, kapcsolattartásAzonosítás, kapcsolattartásválaszadás, tájékoztatásválaszadás, tájékoztatáshozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontjavagycél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemigmegállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételérőlvagypolgári jogi elévülési időbenjogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen kapcsolatfelvételi, tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír akár az Adatkezelő, akár az érintett számáravagyjogszabályban meghatározott határidőben.Megjegyzés: Egy levelezés számviteli bizonylat alapjául is szolgálhat, tehát megőrizendő 8 évig a számviteli bizonylat alátámasztása céljából.érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelésvagy(jogos) érdek megszűnéséig.Megjegyzés: egy levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezelheti azt elévülési időben, amelynek lejárta a jogos érdek megszűnésének időpontja lesz.az adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is.Szerződés megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartásMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintettMinden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepellásd az adott szerződésben, de tipikusan a következők: név*szül. hely, időanyja neve(Lak)címtelefonszáme-mail cím*szerződés tárgya*, fizetési feltételek*, jogok és kötelezettségek, dátum, aláírásszerződésben 8 évig, saját nyilvántartásban módosításigÉrintettekSzerződésen kívüli károkozáshoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForráskárokozással kapcsolatos igényérvényesítésjogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára szerződésen kívül kárt okozott, vagy ilyen károkozás kapcsán beazonosítható (pl. tanú).név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, károkozás adataiaz igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartásBírság, pótdíj, egyéb díj továbbszámlázásával kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása kártalanítás, az igényérvényesítésAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogi igényének érvényesítésében ölt testet.Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki bérbe vett vagy tesztvezetésre átvett járművel szabálysértést követett el, vagy pótdíj, egyéb díjjal járó szabálysértést követett elnév(Lak)címtelefonszámszabálysértés adataitesztvezetésre jelentkezés vagy bérleti szerződés egyéb adataiaz igényérvényesítés időtartama, illetve a követelés elévülésének időtartama, de max. a káreseményről való tudomásszerzést követő ált. polg. jogi. elévülési idő (5 év)érintettek, saját nyilvántartás, közhiteles nyilvántartásHozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számáranév, szül. hely, idő, a nyilatkozatban megjelölt egyéb adathozzájárulás visszavonásáig/törlésiga hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sorérintettekTesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartásAdatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltételeMinden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot teszlásd a tesztvezetésre jelentkezés elnevezésű dokumentumot, de tipikusan a következők: név, cím, szül. hely, idő, anyja neve, jogosítvány száma, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai, tesztvezetés adatai, aláíráshat hónap, de maximum elévüléséig tartÉrintettekÉrintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás vagy megállapodásMinden természetes személy, aki az ajánlat adatai alapján beazonosítható, beazonosítottTipikusan, név, e-mail cím, ajánlat elemei, kiadás időpontja, kibocsátó neveérvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséigÉrintettekÉrintetti – magánszemély ügyfél – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetésemegállapodás, jogos érdek, jogi köt. teljesítéseminden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lennilásd a használt nyilvántartó rendszer adatköreitjogi kötelezettség teljesítésének megszűnéséigérintett kérésére törlésig/módosításigjogos érdek megszűnéséigÉrintettekÉrintetti – Partneri/Partner kapcsolattartói – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetésemegállapodás, jogos érdek, jogi köt. teljesítéseMinden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere, vagy Partnere kíván lennilásd a használt nyilvántartó rendszer adatköreitjogi kötelezettség teljesítésének megszűnéséigérintett kérésére törlésig/módosításigjogos érdek megszűnéséigÉrintettek(Használt) jármű hozzávetőleges piaci értékének meghatározásával és érintett felé történő közlésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásaz érintett autóbeszámítási igénye, vagy Adatkezelő használt autó vásárlási szándéka esetén a gépjármű hozzávetőleges piaci értékének megállapítása és közlése az érintettelÖnkéntes hozzájárulás, megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapulMinden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki vonatkozásában a gépjármű piaci értékét az Adatkezelő megállapítjaLásd a felmérés adatköröeit, tipikusan a tájékoztatóban meghatározott adatkörökamennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig,egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben.elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történikÉrintettekAdásvételi előszerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásmegállapodás rögzítése arról, hogy Adatkezelő és érintett adásvételi szerződést kötneka szerződéskötés. (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).Minden természetes személy, aki az adásvételi előszerződés adatai alapján beazonosítható, beazonosított (vevő, eladó, vagy ezek képviselője)Lásd az  előszerződés adatköreita vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig, vagy ha nem került kiállításra számviteli bizonylat, úgy a jogviszony megszűnését követő általános polgári jogi elévülési időben (5 évig)elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történikÉrintettekAdásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrása gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartása szerződéskötés. (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), Kapcsolattartók esetében a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).Minden természetes személy, aki az adásvételi szerződés adatai alapján beazonosítható, beazonosított (vevő, eladó, vagy ezek képviselője)ügyfélkód*vezetéknév*keresztnév*helység*utca, házszám*irányítószám*szül. hely, időanyja neve*szig. számtelefonszám*e-mail cím*gépjármű adataivételár és fizetési feltételekjogok és kötelezettségekkeltezésaláírása vonatkozó számviteli bizonylat alátámasztása céljából az adóévben és azt követő 8 évig, vagy ha nem került kiállításra számviteli bizonylat, úgy a jogviszony megszűnését követő általános polgári jogi elévülési időben (5 évig)elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történikÉrintettekBiztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrása biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartásaz érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybeLásd biztosítók űrlapjait.Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évigelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek, Partner biztosítótársaságFinanszírozási ajánlattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásaz érintett számára megfelelő (finanszírozási) ajánlat nyújtása és kapcsolattartásHozzájárulás, megállapodás, jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől finanszírozási ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellettRészletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában/leírásábanElfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőbenElektronikusan, papír alapon, manuálisanérintettekHírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldésÖnkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkoziknév, email címleiratkozásigÉrintettekÜgyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása visszajelzések alapján a minőség, az elégedettség javítása (emberi, fizikai és más erőforrások vonatkozásában), esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartásHozzájárulás vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt (függetlenül a jogalaptól)Lásd az elégedettségi kérdőívek adattartalmátcél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évigsaját érintetti nyilvántartásból, érintettektőlKözösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásAdatkezelő marketingjeÖnkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelikLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettekSzerviz időpont egyeztetés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásaz érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, megállapodás vagy létfontosságú érdekMinden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésreLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettekSzervizajánlattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásaz érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás vagy megállapodásMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől szervizelés kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellettLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásábanérvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséigelektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történikÉrintettekMeghatalmazás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásmeghatalmazás adása, bizonyítása, teljesítéseAdatkörönként és célonként változnak, lásd az adatkezelés tájékoztatójábanMinden természetes személy, aki a meghatalmazás alapján beazonosítható, beazonosított (meghatalmazó, meghatalmazott, tanúk).Meghatalmazó neve*Meghatalmazó lakcíme*Meghatalmazó szül. helye, ideje*Meghatalmazó anyja neve*Meghatalmazott neve*Meghatalmazott lakcíme*Meghatalmazott szül. helye, ideje*Meghatalmazott anyja neve*Meghatalmazás tartalma*Keltezés*Meghatalmazó aláírása*Meghatalmazott aláírása*Két tanú olvasható neve, lakcíme (tartózkodási helye) és aláírása5 évMeghatalmazó érintett, meghatalmazott érintett, tanúk adatai vonatkozásában pedig a tanúkMűszaki vizsgáztatáshoz, eredetiségvizsgálathoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásgépjármű vizsgáztatás és eredetiségvizsgálat lefolytatásaGDPR 6. cikk (1) e) pontja, közhatalmi jogosítvány gyakorlása vonatkozó szerződés alapjánMinden természetes személy, aki a gépjármű műszaki vizsgáztatását vagy eredetiség vizsgálatát az Adatkezelő által működtetett műszaki vizsgáztató- és eredetiségvizsgáló állomáson végezteti el, továbbá, aki a vizsgálat során beazonosítható (Munkatárs).név, cím, gépjármű adatai, időpont, elvégző neve, azonosítójaNKH rendszerében – az NKH vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítéséigAdatkezelő rendszerében 8 évig tekintettel arra, hogy számviteli bizonylat készül, amelyet alátámasztérintettSzerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForráscímzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkrólönkéntes hozzájárulás vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki sms-ben értesül a gépjárművét érintő szerviz-információkrólnév, telefonszám, alvázsszám, rendszám, szervizinformációtörlésig vagy tiltakozásigérintettekSzerviz csereautó biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásaz érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartásMegállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a szerviz csereautó szolgáltatását megrendeliLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.Elévülési időbenelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettekMotorcserével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásjogi kötelezettség teljesítése, a motorcsere dokumentálásajogi köt. teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek gépjárművében motort kellett cserélni, ezért adatait nyilván kell tartaninév, cím, új motorszám, időpont10 évigérintettek, saját nyilvántartásGumitárolással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartásMegállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendelrendszám, abroncs állapota, mérete, mintázata, darabszám, időpont, megjegyzésElévülési időbenÉrintettekAutómentéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartásMegállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelőtől személyes adatainak megadásával autómentési szolgáltatást rendelnév, telefonszám, cím, gépjármű színe, típusa, rendszáma, pontos cím, hibajelenségElévülési időbenÉrintettekGyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul megA gyári visszahívási akció, mint adatkezelés jogalapja  harmadik személy érintett létszükséglete, érdeke (élete, testi épsége), közérdek, vagy Adatkezelő jogos érdekeMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.név, cím, telefonszám, e-mail cím, rendszám, alvázsszám, motorszám, forg. hely. időpontja, típuskód, típus megnevezéseCél megvalósulását követő elévülési időbenÉrintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartásSzervizakcióval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásaz érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartásharmadik személy létfontosságú érdeke (élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdekeMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű szervizakcióban részesülLásd alábbcél megvalósulását követő elévülési időbenÉrintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartásKárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásAdatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartásMegállapodás (GDPR 6. cikk 1.b.) vagy jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatókLásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.Elévülési időbenÉrintettekGaranciával (jótállással) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrásjótállással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítéseJogi kötelezettség a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapjánMinden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában a jótállás felmerülnév, szül. hely, idő, gépjármű adatai, jótállás oka, időpontÁltalános elévülési időelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisanérintettekSzámlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésejogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerintminden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 évközvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásbólDíjbekérőben meghatározott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrása pénzügyi teljesítés elősegítéseAdatkezelő jogos érdekeDíjbekérő adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyekcímzett neve, címe, díjbekérő tételei, keltezés, érv. idő, kibocsátó neve, aláírása8 évig, vagy ha nem történik megfizetés, érvényességi időben, vagy a cél ellehetetlenüléséigsaját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettőlÁlláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázataCélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrásJelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezikLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséigÉrintettekAz érintett jogai Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet. Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonásaHozzájárulás✔✔✔✔✔✔✖✔Megállapodás✔✔✔✔✔✔✖✖Jogi kötelezettség✔✔✔✖✔✖✖✖Létfontosságú érdek✔✔✔✔✔✖✖✖Közfeladat, közhatalmi jog.✔✔✔✖✔✖✔✖Jogos érdek✔✔✔✔✔✖✔✖ Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)                                        Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 54.) vagy e-mail-es elérhetőségre (ertekesites@valentauto.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságCím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cTelefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410www: http://www.naih.hue-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso  Lezárva: 2020. szeptember hó 26. napján                                                                                  Valent Jánosné ügyvezető                                                                               Valent Autó Kft.
Bővebben
Hiba történt. Kérjük, töltse be újra az oldalt.